Khoa tim mạch - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
02838632553